Privaatsuspoliitika Lifeline.ee

Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks oluline. Käesolev poliitika määratleb reeglid, kuidas HelpUs MTÜ (edaspidi: HelpUs) oma kodulehe külaliste isikuandmeid töötleb.

Me kogume andmeid ainult teie nõusolekul. Me kogume neid minimaalsel hulgal ja ainult sellist infot, mis on vajalik selleks, et meie suhtlus teeniks teie eesmärke. Me ei müü teie andmeid kolmandatele osapooltele ning kasutame neid ainult nii, nagu kirjeldatud selles privaatsuspoliitikas.

HelpUs MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja, HelpUs MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Millist infot me kogume ja miks.

Info veebilehe külastajate kohta

Kui te üksnes sirvite meie veebilehte, kogume samasugust põhilist infot, nagu koguvad enamik veebilehti. Kasutame tavalisi internetitehnoloogia lahendusi nagu küpsised ja veebiserveri logid. Seda teavet kogume kõigi külastajate kohta. Kõigi külastajate kohta kogutava teabe hulgas on külastaja brauseri tüüp, keele-eelistus, mis veebilehelt ja kuidas külastaja saabus, külastuse kuupäev ja kellaaeg. Kogume ka teavet, mis võib potentsiaalselt aidata veebisaidi kasutajat tuvastada, nagu külastaja IP-aadress. Me kogume seda teavet selleks, et paremini aru saada, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad, ning et jälgida ja kaitsta veebilehe turvalisust.

Veebilehe kaudu edastatud päringud ja pakkumised

Kui võtate meiega ühendust mõnda lehel olevat ühenduse võtmise vormi kasutades (vabatahtlikud, pakkumised, annetused), arhiveerime teie info meie andmebaasi, säilitades töötlemiseks vajalikud andmed ja võimalikud edasised arutelud. Enda e-maili aadressi ja telefoninumbri meile vormi kaudu edastades annate meile õiguse teiega nende kaudu kontakteeruda. Teie andmeid säilitame oma andmebaasis kuni kaks aastat.

Kirja teel edastatud päringud ja pakkumised

Kui võtate meiega ühendust e-kirja teel, arhiveerime teie kirja või päringu töötlemiseks vajalikud andmed ja võimalikud edasised arutelud. Kui saame teilt e-kirja, eeldame, et võime sellele vastata samuti e-kirja teel. Kui eelistate mõnda muud suhtlusmeetodit, palume sellest teada anda.

Küpsiste kasutamine

Veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks salvestab HelpUs veebileht mõnikord külalises eadmesse väikseid andmefaile – nn küpsiseid. Enamik suurtest veebilehtedest teeb seda samuti.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiilsesse seadmesse külastuse käigus. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea külaline neid iga kord uuesti sisestama.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid veebiliikluse analüüsimiseks, kasutajakogemuste parandamiseks ja selle personaliseerimiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid meie koduleht kasutab. Helpus veebilehte kasutades nõustute, et veebileht kasutab küpsiseid.

Kuidas küpsiseid oma seadmes kontrollida?

Te võite küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile. Võite kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised ning küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma brauseri seadeid (kui brauser seda võimaldab) või lõpetades Helpus veebilehe kasutamise. Teatud funktsioone saab veebileht pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui otsustate küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid kättesaadavadolla.

Google Analytics ja küpsised

HelpUs kasutab Google Analytics’it, s.o veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. Google Analytics kasutab küpsiseid. Kogutud küpsiste põhjal luuakse raporteid, mida Google säilitab. Vastavad reeglid on sätestatud Google’i privaatsuspoliitikas. Teil on võimalik keelata küpsistega kogutud andmete (sh IP-aadressi) edastamine Google’ile ja nende andmete edasine töötlemine Google’i serverites (selleks järgi vastavaid Google’i juhiseid).

Klientide isikuandmete töötlemine

Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

Ees- ja perekonnanimi;

Telefoninumber;

E-posti aadress;

Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg
on 7 aastat.

Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg
on 7 aastat.

Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg
on 7 aastat.

Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg
on 7 aastat.

Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg
on 7 aastat.

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 aastat.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@lifeline.ee

Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Küsimuste tekkimisel kirjutage e-posti info@lifeline.ee

Kirjete võrdlemine

Võrrelda